Algemene Voorwaarden Echocentrum Velsen

Op alle reserveringen en verrichtte diensten zijn onderstaande voorwaarden van toepassing. Afwijkingen gelden uitsluitend indien deze vooraf, schriftelijk door Echocentrum Velsen. (KvK nr.68336098) zijn bevestigd. Alle cliënten worden geacht kennis te hebben genomen en akkoord te zijn gegaan met onderstaande bepalingen.

1. Reserveringen

Reserveren voor een consult kan telefonisch op per mail geschieden. De reservering is definitief op de datum van de telefonische aanmelding of bevestiging per mail. Annulering door de cliënt dient plaats te vinden tenminste 24 uur voor de afspraak.
 

2. Echo Consult

Het doel van de echo is op geen enkele wijze medisch-diagnostisch. Er wordt dan ook niet bewust gezocht naar afwijkingen bij moeder of kind. Indien de cliënt reeds van het bestaan van afwijkingen op de hoogte is of dat er vermoedens in die richting bestaan, zal cliënt dit melden bij het eerste contact, doch uiterlijk vóór aanvang van het consult. Mocht Echocentrum Velsen ondanks dat er niet gekeken of gezocht wordt naar afwijkingen in de breedste zin, toch enige pathologie ontdekken, dan behoudt Echocentrum Velsen zich het recht voor de zwangerschapsbegeleider en of de cliënt hierover in te lichten.

Echocentrum Velsen behoudt zich eveneens het recht voor om, ingeval van twijfel omtrent het verkregen resultaat, via het internet collegae een datapakket te laten beoordelen. Omdat er niet gezocht of gekeken wordt naar pathologie kan men Echocentrum Velsen of de individuele echoscopisten op geen enkele wijze aanspreken op gebleken afwijkingen. Door akkoord te gaan met de aanvang van het consult is het cliënt duidelijk dat er op geen enkele wijze sprake is van een geneeskundige behandelingsovereenkomst, zoals bedoelt in artikel 7:446 BW. Er is dan ook geen sprake van enigerlei medische behandeling, noch van enigerlei medisch advies of medische beoordeling. De volledige verantwoordelijkheid ter zake blijft berusten bij de behandelend verloskundige en/of arts. Het echoconsult is een volledige vrije keuze van de individuele cliënt. Geen enkele uitspraak, gedaan tijdens of na het echoconsult, mag worden uitgelegd als medisch beoordeling. Het is de cliënt door bovenstaande duidelijk dat de echoscopiste slechts de bedienaar van het apparaat is.
Bij een eventuele geslachtsbepaling kan er geen zekerheid worden gegeven. Het is dan ook op geen enkele wijze mogelijk Echocentrum Velsen, of de individuele echoscopisten, aan te spreken op een mogelijk foute beoordeling van het geslacht.

Het is niet toegestaan eigen video- en fotoapparatuur mee te nemen.
 

3. Betaling

Vooraf wordt gekozen voor één van onze echomogelijkheden en zal er contant op per pin afgerekend worden. Zonder deze betaling kan het consult geen doorgang vinden.
Omdat het uiteindelijke resultaat van het echoconsult, zeker ingeval van drie-vierdimensionale echoscopie, onder meer afhankelijk is van de ligging en beweeglijkheid van de ongeborene, kunnen er dienaangaande geen garanties worden gegeven. Echocentrum Velsen verplicht zich om binnen de tijdslimiet van het gekozen echoconsult, haar uiterste best te doen om een bevredigend resultaat te verkrijgen. Er kunnen echter geen restituties van gelden plaatsvinden.
 

4. Annulering

In geval van een overmachtssituatie (technische storing enz.) zal er zo spoedig mogelijk contact met cliënt gemaakt worden voor het maken van een nieuwe afspraak op korte termijn. Annulering door de cliënt dient minimaal 24 uur voor het tijdstip van aanvang van het consult, plaats te vinden.
 

5. Aansprakelijkheid

Echocentrum Velsen kan geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade of letsel berokkend aan cliënten of derden, door welke oorzaak dan ook. Tevens aanvaardt Echocentrum Velsen geen aansprakelijkheid voor de door cliënt gemaakte kosten of vergoeding anderszins.
 

6. Auteursrecht

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Echocentrum Velsen is gehele of gedeeltelijke reproductie van beeld en/of geluidsmateriaal, op enigerlei wijze, verboden. Beel en/of geluidsmateriaal wordt niet zonder toestemming door cliënt aan derden overgedragen.
 

Echocentrum Velsen

Aletta Jacobsstraat 200-220
1991 PW Velserbroek

Afspraak maken

Direct een afspraak per telefoon inplannen

023-5201205