Privacy verklaring

Echocentrum Velsen, gevestigd aan de Aletta Jacobsstraat 200-220, 1991 PW Velserbroek, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacy verklaring.

Contactgegevens

Echocentrum Velsen
Aletta Jacobsstraat 200-220
1991 P.W Velserbroek
Telefoon: 023 5201205

E-mail: info@echocentrumvelsen.nl
Website: echocentrumvelsen.nl

1. Inleiding

Echocentrum Velsen verwerkt ten behoeve van goede zorg- en dienstverlening gegevens over jou.

Echocentrum Velsen vindt het belangrijk dat er zorgvuldig om wordt gegaan met je gegevens, waarbij je privacyrechten optimaal zijn gewaarborgd.

In deze privacystatement is omschreven hoe Echocentrum Velsen omgaat met persoonsgegevens, welke rechten jij hebt en met wie je contact op kunt nemen voor meer informatie.
 

2. Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn gegevens die het mogelijk maken om jou te identificeren. Daarbij kunt je bijvoorbeeld denken aan je naam, adres, geboortedatum en BSN. Hieronder vallen ook je medische gegevens.
 

3. Welke persoonsgegevens verwerkt Echocentrum Velsen

Echocentrum Velsen verwerkt je persoonsgegevens omdat je gebruikt maakt van onze diensten en/of omdat je je gegevens zelf aan ons verstrekt.

Zodra je een afspraak bij ons inplant noteren wij je naam, telefoonnummer en geboortedatum. Als je voor een medische echo komt zijn wij tevens verplicht je BSN te noteren en je identiteit te controleren aan de hand van je legitimatiebewijs. We zullen in dat geval ook medische gegevens over jou verwerken.

4. Voor welke doeleinden verwerkt Echocentrum Velsen jouw gegevens?

  • Voor het uitvoeren van een echoscopisch onderzoek
  • Het afhandelen van jouw betaling
  • Om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • Ter verbetering van de kwaliteit van de zorgverlening die wij aanbieden
  • Wij verwerken ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte en landelijke registraties

 

5. Uitgangspunten bij het verzamelen van persoonsgegevens

Wij verwerken je persoonsgegevens alleen voor bovenstaande doeleinden. Op het moment dat het nodig is dat je persoonsgegevens voor een ander doel worden gebruikt, dan zal zullen wij je hierover van tevoren informeren.

Op dat moment kun je aangeven of je hiervoor toestemming geeft of hiertegen bewaar maakt. Deze toestemming zullen we vastleggen in je persoonlijke dossier. Je kan te allen tijde je gegeven toestemming intrekken, dit zal geen gevolgen hebben voor de zorg en/of dienstverlening.

Wij vinden het daarnaast van belang dat er niet onnodig en te veel persoonsgegevens van jou worden verzameld. Om die reden worden alleen die gegevens gevraagd, die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van onze zorg en/of dienstverlening en noodzakelijk zijn om je vraag te beantwoorden.
 

6. Waar worden je gegevens bewaard?

Je gegevens worden vastgelegd in een elektronisch dossier. In dit dossier worden de belangrijkste gegevens genoteerd over de verrichte onderzoeken. Hier staan ook gegevens van eerdere onderzoeken in bewaard.
 

7. Inzage tot je persoonsgegevens

Je hebt het recht om aan ons te vragen welke persoonsgegevens wij van jou verwerken.

Je kunt hiervoor een verzoek doen bij ons en vragen om inzage in de gegevens die wij hebben opgeslagen in ons elektronisch dossier. Indien je dat wenst kun je ook een kopie krijgen van de gegevens.
 

8. Correctie, beperking en verwijdering

Correctie
Je kunt ons verzoeken je gegevens te corrigeren. Is je achternaam bijvoorbeeld gewijzigd? Dan kan je een verzoek doen om deze gegevens aan te laten passen.

Beperking
Als het onduidelijk is of je gegevens verder gebruikt mogen worden in het kader van onze activiteiten of de gegevens zijn onvolledig. Dan kun je gedurende die periode aan ons vragen om het gebruik van de gegevens te beperken.

Verwijdering
Het kan ook zijn dat je je persoonsgegevens definitief niet opgenomen wilt hebben in onze bestanden. Je hebt het recht een verzoek aan ons te richten om deze gegevens te verwijderen. Wij zullen dan kosteloos en binnen een redelijke termijn overgaan tot het verwijderen van je gegevens.

Naar aanleiding van je verzoek ontvang je een bevestiging van het feit dat wij je verzoek in behandeling hebben genomen en welk gevolg wij daaraan zullen geven.
 

9. Overdracht van je gegevens

Je kunt ons ook verzoeken je gegevens over te dragen aan een andere zorgverlener. Wij zullen dan contact zoeken met deze zorgverlener en je medisch dossier doorsturen aan je nieuwe zorgverlener.
 

10. Bezwaar

Heb je mogelijk bezwaren tegen het gebruik van je persoonsgegevens? Dan kun je bezwaar maken tegen dit gebruik van je persoonsgegevens door ons.

Indien je bezwaar maakt, zullen wij na bezwaar je persoonsgegevens tijdelijk niet meer verwerken, totdat er op je bezwaar is beslist.
 

11. Bewaren van uw gegevens

Wij bewaren je gegevens niet langer dan noodzakelijk. Dat betekent dat je persoonsgegevens alleen worden bewaard zolang dat noodzakelijk is voor onze zorgverlening.

Je medische gegevens worden in beginsel bewaard voor een termijn van 15 jaar. Alleen in zeer uitzonderlijke gevallen mogen je gegevens langer worden bewaard dan deze termijn.

Wij zijn ook gebonden aan andere wettelijke bewaartermijnen. Dat zijn bewaartermijnen die bijvoorbeeld uit hoofde van fiscale regelgeving voor ons van toepassing zijn, dan wel uit een andere wettelijke regeling volgen. Aan het einde van deze wettelijke termijnen worden de gegevens verwijderd.
 

12. Klachten en verzoeken

Naast het uitoefenen van wettelijke rechten, zoals hiervoor genoemd, kun je te allen tijde een klacht indienen of een verzoek om informatie doen.

Je hebt ook het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Meer informatie daarover vind je op de website van de Autoriteit.
 

13. Beveiliging

Wij nemen de bescherming van jouw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan.

Als derde partijen persoonsgegevens voor ons verwerken, dan maken wij met deze partijen op basis van een zogenaamde verwerkersovereenkomst afspraken over de beveiliging van jouw gegevens.
 

14. Wijzigingen

Dit privacystatement kan in de loop van tijd wijzigen. Op het moment dat de doeleinden van het verwerken van uw persoonsgegevens wijzigen, zullen we je daarvan op de hoogte brengen en indien nodig om toestemming vragen. Indien andere onderdelen van dit privacystatement zijn gewijzigd, dan wordt je op deze website of persoonlijk daarover geïnformeerd.

Echocentrum Velsen

Aletta Jacobsstraat 200-220
1991 PW Velserbroek

Afspraak maken

Direct een afspraak per telefoon inplannen

023-5201205